LeonardoT

V neděli 23.2.2020 proběhne na sborovém shromáždění kladenského farního sboru ČCE volba faráře pro příští pětileté období. Kandidátem je stávající kazatel Leonardo Teca. Volbu bude řídit a zároveň poslouží svým kázáním Matěj Opočenský z Prahy-Vršovic.

Hlasovací právo mají všichni členové sboru uvedení na seznamu schváleném staršovstvem. Volební sborové shromáždění je usnášeníschopné půl hodiny po začátku, i pokud není přítomna nadpoloviční většina členů s hlaśovacím právem .

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​